New Release

Thân thiện với môi trường

Hình ảnh
NGT cảm thấy trách nhiệm là của nhà sản xuất để đưa ra một lựa chọn tốt hơn, và đặt mực tiêu: Cải tiến sản phẩm để giảm và dần dần, loại nhựa từ quy trình sản xuất. Sản phẩm album ảnh không hạ khả năng lưu hình ảnh . Vì muốn sản phẩm là một giải đáp thật sự và không chỉ là một su hướng nhất thời.  Sản phẩm phải được đưa vào thị trường một cách ngẩu nhiên và thu hồi những phản hồi cúa khách trung thật để cải tiến.

Nguyễn Trắc - Home

Nguyễn Trắc

Crafts and Hobbies; Nguyen Trac is a Vietnam Original. Visit our regional website for the latest in Photo albums, Picture frames, Notebooks & Notepads innovation.


Since 2002-02-04